10 października 2016

Cel konferencji

Geneza konferencji wynika z szerokiej dyskusji nad przyszłością polskiego pieniądza.
Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu polskiej polityki monetarnej, w szczególności zidentyfikowanie szans, zagrożeń i powiązań z gospodarką. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia o bezpieczniejszym środku płatniczym dziś i jutro.
Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym i nie tylko. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

Program

Szczegółowy plan konferencji

Aula 67, parter

09:30 — 10:00
Rejestracja uczestników, otwarcie Konferencji i przywitanie uczestników
10:00 — 11:30
I Sesja plenarna

Dziekan Prof. dr hab. Marian Kallas – Przewodniczący Konferencji – przywitanie uczestników
Mieczysław Król – Wiceprezes Zarządu PKO BP S.A., Wyzwania stające przed elektronicznym instrumentem płatniczym.
dr Paweł Sitek, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Rosnąca rola banków w kreacji pieniądza.
Prof. nadzw. dr hab. Peter Terem, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Doświadczenia Słowacji z transformacji walutowej.
mgr Anita Niemczyk-Wójcik - doktorantka, Akademia Obrony Narodowej, Od płacidła po pieniądz fiducjarny - funkcje pieniądza w życiu przedsiębiorcy.
mgr Paweł Gołębiewski - doktorant, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Ramy prawne blokady rachunku bankowego i wstrzymania transakcji płatniczej.
mgr Martyna Sawicka - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Prawne aspekty wykorzystywania wizerunku polskich banknotów i monet.
mgr Iwona Deręgowska - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski, System złotej waluty dziś i jutro.
dr Paweł Chodak Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo danych osobowych uczestników rynku finansowego.

11:30 — 12:00
Przerwa kawowa
12:00 — 13:00
II sesja plenarna

Prof. nadzw. dr hab. Wincenty Bednarek, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Administracyjny aspekt polskiego pieniądza.
dr Julita Mirowska, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON, Rozliczenia międzynarodowe z Afganistanem.
dr Magdalena El Ghamari, Instytut Historii i Nauk Politycznych Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytet w Białymstoku, Finansowanie terroryzmu.
dr Jarosław Galicki, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON, Finanse kancelarii komorniczej.
mgr Tomasz Talar - doktorant, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Oddziaływanie zmian wartości pieniądza na przedsiębiorstwo.
mgr Marek Woźnicki Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Wieloaspektowe uwarunkowania działalności inwestycyjnej wspólnot mieszkaniowych.
mgr Dajana Krajewska, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Wpływ stóp procentowych na popyt i podaż pieniądza.
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Czy waluta narodowa jest atrybutem niepodległości ?.
dr Katarzyna Dunaj, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Realizacja polityki pieniężnej w świetle Konstytucji RP.
Dr Radosław Galicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Dr Tomasz Krybus, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Finansowanie państwowego ratownictwa medycznego w Polsce.
Dr Jacek Pietraszewski, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wydatki Gminy Białystok na zapewnienie bezpieczeństwa.

Informacje dla autorów

Ważne terminy:
15 września – – termin zgłoszenia [imię i nazwisko autora, temat, słowa klucze, abstrakt]
5 października – ostateczna wersja tekstu do druku

Wytyczne do publikacji

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Maria Sierpińska - J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie
Prof. dr hab. Marian Kallas – Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ (Przewodniczący Konferencji)
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Czuryk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Karpiuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Feret – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. nadzw. dr hab. Peter Terem – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
dr Paweł Sitek – Wydział Prawa i Administracji WSFiZ Warszawa
dr Julita Mirowska – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON
dr Magdalena El Ghamari – Instytut Historii i Nauk Politycznych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytet w Białymstok

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu – dr Paweł Sitek
Wiceprzewodnicząca Komitetu – mgr Martyna Sawicka
Wiceprzewodniczący Komitetu – mgr Paweł Gołębiewski
Członek komitetu – dr Sylwia Naszydłowska
Członek Komitetu – dr Wojciech Maruchin
Członek Komitetu – mgr Tomasz Talar
Członek Komitetu – mgr Anita Niemczyk-Wójcik
Członek Komitetu – mgr Iwona Deręgowska

Współorganizatorzy:

Miejsce konferencji

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
ul. Pawia 55
Warszawa

Kontakt do organizatora

Adres e-mail: polskipieniadz@vizja.pl

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.